Общи условия
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "Veopets.com 
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ВЕО ГРУП ЕООД, наричано по-долу ВЕО ГРУП ЕООД от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://veopets.com/ (наричани по-долу Потребители), от друга.
ВЕО ГРУП ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: BG205657831, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к Изгрев бл.55 вх.11 , имейл адрес: support@veopets.com, телефон: +359 877 891604, адрес на физическият магазин Veopets Магазин за четириноги гр.Бургас ул.Абоба 11 - партер
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://veopets.com/ (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://veopets.com/ всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
Настоящият документ съдържа информация за дейността на ВЕО ГРУП ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от ВЕО ГРУП ЕООД , като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и ВЕО ГРУП ЕООД.
 
ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Чл. 1 Услугите, предоставяна от ВЕО ГРУП ЕООД на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Чл. 2. ВЕО ГРУП ЕООД e електронен магазин, достъпен на сайта https://veopets.com/, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ВЕО ГРУП ЕООД стоки.
 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 3 (1) ВЕО ГРУП ЕООД идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://veopets.com/ и на IP адреса на Потребителя.
(2) ВЕО ГРУП ЕООД има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от ВЕО ГРУП ЕООД.
(3) На https://veopets.com/ са възможни следните форми на регистрация и идентификация:
 • Като регистриран потребител – Потребителят получава пълен достъп до услугите, предлагани от ВЕО ГРУП ЕООД
 • Като „гост“ – Потребителят получава ограничен достъп до услугите, предлагани от ВЕО ГРУП ЕООД посочени чрез интерфейса.
Чл. 4 (1) ВЕО ГРУП ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, ВЕО ГРУП ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за ВЕО ГРУП ЕООД възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
Чл. 5 (1) ВЕО ГРУП ЕООД събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ВЕО ГРУП ЕООД.
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.
(3) Потребителят може да получава на посочения от него имейл информационен бюлетини, рекламни съобщения, информация относно промоции продукти и други. Потребителят има право да се откаже от получаването на такава информация.
Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на ВЕО ГРУП ЕООД, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) Чрез маркиране на чекбокс с текст „Съгласявам се с общите условия“, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на ВЕО ГРУП ЕООД чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ВЕО ГРУП ЕООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на ВЕО ГРУП ЕООД по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на ВЕО ГРУП ЕООД данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни ВЕО ГРУП ЕООД  има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на ВЕО ГРУП ЕООД.
(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на ВЕО ГРУП ЕООД.
(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на ВЕО ГРУП ЕООД.
(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно ВЕО ГРУП ЕООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.
Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на ВЕО ГРУП ЕООД, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ВЕО ГРУП ЕООД. Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.
 
ПОРЪЧКА
Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на ВЕО ГРУП ЕООД за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ВЕО ГРУП ЕООД стоки в електронния магазин.
(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от ВЕО ГРУП ЕООД.
(3) При липса на наличност от дадена стока ВЕО ГРУП ЕООД си запазва правото да откаже поръчката.
Чл. 10 (1) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на ВЕО ГРУП ЕООД, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
(2) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
(3) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета, приета поръчка не означава,че потвърдена.Потвърждаването на поръчкате се случва след получаване на обаждане от консултант на онлайн магазина.
 
ЦЕНИ
Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на ВЕО ГРУП ЕООД към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
Чл. 12 ВЕО ГРУП ЕООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
Чл. 13 (1) ВЕО ГРУП ЕООД може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от ВЕО ГРУП ЕООД. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.
 
ПЛАЩАНЕ
Чл. 14 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https://veopets.com/ е възможно плащане:
 • Плащане чрез наложен платеж.
 (2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.          
ДОСТАВКА
Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис на територията на Република България или доставка до адрес за гр.Бургас .Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на https://veopets.com/ .
 1. Безплатна доставка до офис на Speedy за поръчки над 139 лв   с тегло до 20кг
  2. Безплатна доставка до адрес в гр. Бургас на Потребите за над 39 лв  
3.Сумата за доставка за поръчки под 139 лв   се изчислява спорен цените на куриерската фирма като минималната стойност на куриерска услуга до офис на Speedy  е:
До 1 кг. 5.60 лв *
До 3 кг. 5.60 лв *
До 6 кг. 7.50 лв *
До 10 кг. 9.50 лв*
До 20 кг. 14.20 лв *
 
*ВЕО ГРУП ЕООД не носи отговорност за цените на доставка от страна на куриера.
 
            (2) Преди изпращане на поръчаната стока, ВЕО ГРУП ЕООД  има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
            (3 ВЕО ГРУП ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Чл. 19 Доставката се извършва в сроковете от 2 до 7 работни дни. При извънредни обстоятелства ВЕО ГРУП ЕООД  си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.
Чл. 20 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис.
Чл. 21 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
Чл. 22 ВЕО ГРУП ЕООД  си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.
 
ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА
Чл. 23 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено ВЕО ГРУП ЕООД за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) ВЕО ГРУП ЕООД публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказ ВЕО ГРУП ЕООД  предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи ВЕО ГРУП ЕООД незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на ВЕО ГРУП ЕООД  или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
(7) ВЕО ГРУП ЕООД  има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми ВЕО ГРУП ЕООД  за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
Чл. 25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
Чл. 26 ВЕО ГРУП ЕООД възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки
 
ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 27 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
Чл. 29 Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
Чл. 30 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, ВЕО ГРУП ЕООД ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
Чл. 31 (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава устно на посочения от ВЕО ГРУП ЕООД телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. ВЕО ГРУП ЕООД представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Чл. 33 (1) ВЕО ГРУП ЕООД ” поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(2) Когато ВЕО ГРУП ЕООД  удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
Чл. 34 (1) ВЕО ГРУП ЕООД ” при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.
Чл. 35 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
 
Уважаеми кленти, всички пратки се изпращат с опция преглед и тест/ако е необходим такъв/. Моля преглеждайте своите пратки в момента на доставка. При отказ от преглед, губите правото да предетендирате за рекламация.
ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 36 ВЕО ГРУП ЕООД ” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 37 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на ВЕО ГРУП ЕООД (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ВЕО ГРУП ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на  ВЕО ГРУП ЕООД  и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ВЕО ГРУП ЕООД. ВЕО ГРУП ЕООД  има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на ВЕО ГРУП ЕООД
Чл. 38 (1) ВЕО ГРУП ЕООД се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) ВЕО ГРУП ЕООД си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. ВЕО ГРУП ЕООД  има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 39 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на ВЕО ГРУП ЕООД или прекратяване поддържането на уебсайта му.
Чл. 40 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Чл. 41 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 
ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА
Чл. 42 Органите, регулиращи дейността на „ВЕО ГРУП ЕООД” са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗП:
За КЗЛД:
 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 
СПОРОВЕ
Чл. 43 (1) Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
(2) Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
(3) Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,
(4) Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „ВЕО ГРУП ЕООД” и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Бургас и район на действие територията на област Бургасд, област Смолян, област Пазарджик и област Стара Загора;
 (5) Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите наhttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show
 
СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Чл. 44 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 45 (1) ВЕО ГРУП ЕООД се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ВЕО ГРУП ЕООД в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.
 
ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 46 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.